Titulní banner

Povinně zveřejňované údaje

Obce a povinně zveřejňované informace na internetu

Pro právní řád České republiky je charakteristický princip publicity veřejné správy, který znamená, že občané mají právní nárok na přístup k informacím o činnosti veřejné správy (s výjimkou informací zákonem taxativně vyloučených z důvodu veřejného zájmu na jejich ochranu a uchování v tajnosti) a orgány veřejné správy mají tomu odpovídající povinnost občany o své činnosti řádně informovat. Tato informační otevřenost veřejné správy je jedním ze základních a zásadních demokratických principů a je ústavně zakotvena v čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA INFORMAČNÍ POVINNOSTI OBCÍ

Informační povinnost obcí ve vztahu k veřejnosti je konkrétně obsažena v čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, který ústavně zakotvuje povinnost státních orgánů a orgánů územní samosprávy přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení upravuje speciální zákon, tj. číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ).

Jedním ze způsobů, kterým je obec povinna poskytovat veřejnosti informace o své činnosti, je dálkový přístup prostřednictvím webových stránek obce umístěných na internetu. Jde o formu tzv. aktivního informování, kdy obec z vlastní iniciativy poskytuje blíže neurčeným subjektům okruh předem stanovených informací (proti tzv. pasivnímu poskytnutí konkrétní informace až na základě žádosti konkrétního subjektu). V současné době žádný zákon výslovně neukládá obcím povinnost zřídit a provozovat obecní webové stránky, a tudíž ani jejich obsah není zákonem přesně definován. Některé právní předpisy však stanovují povinnost »zveřejňování informací či dokumentů způsobem umožňujícím dálkový přístup«.

Nejčastější formou tohoto zveřejnění je zveřejnění prostřednictvím internetu na webových stránkách obce. Zřízení vlastních webových stránek je vstřícným krokem ze strany obce směrem ke komunikaci s občany obce i širokou veřejností a je v souladu s principy dobré správy; »dálkové« zveřejňování povinných dokumentů a informací se tím pro obec v mnohém zjednoduší, v opačném případě je povinna volit náhradní, leckdy časově i z hlediska kladených požadavků náročnější a méně přehledný způsob takového zveřejňování podle podmínek příslušného zákona4).

 

ZPŮSOBY ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ ČI DOKUMENTŮ

Ve vztahu k tomu, jakým způsobem může obec informovat veřejnost o své činnosti na internetu, lze hovořit o:

1) Obecném zveřejnění informací či dokumentů způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou s účinností od 1. 1. 2000 obce (jakožto povinné subjekty podle § 2 odst.1 InfZ5)) povinny zveřejňovat informace vztahující se k jejich působnosti rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup6). Možnost dálkového přístupu InfZ v § 3 odst. 2 definuje jako přístup neomezeného okruhu žadatelů k informaci prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací7).

Podle § 4 odst. 2 InfZ se informace poskytovaná zveřejněním, tedy i zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup, poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena. Je-li taková informace zveřejněna v elektronické podobě, musí být zveřejněna i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno (např. ve formátu HTML, RTF nebo PDF, nikoli DOC, s možností další editace např. zkopírováním v textovém editoru). 
Rozsah informací povinně zveřejňovaných obcí naleznete na: www.moderniobec.cz 

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

 

http://www.rzp.cz/

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik 

 

Výroční zpráva o poskytování informací:

Výroční zpráva za rok 2018